ReArt Yourself

Prague Congress Centre, from 9th November 2023

Free entry, open Monday to Friday, 9:00-19:00, entrance 5.
The exhibition is placed under the auspices of the mayor of Prague 4 Ondřej Kubín.

Vstupné zdarma, otevřeno od pondělí do pátku mezi 9 a 19 hodinou, vstup 5.
Výstava je realizována pod záštitou starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína.

We live in an epoch when our - so-called Western - civilization has been driven for at least the last hundred years by the vision of continuous growth and the pursuit of material prosperity. Our society oscillates between a desire for a "better" future and a hedonistic mindless consumerism that makes us forget for a moment the increasingly obvious unattainability of our immodest goals. Modern technology, while helpful in many ways, is ultimately the greatest contributor to inevitable societal frustration. We struggle to find a balance between panicking about the inevitable and deluding ourselves that we have no responsibility for our future. As a social entity, we are losing the ability to authentically experience the present...

The list of the ills of our time, as well as the recurring failures of civilization, could certainly go on for a very long time. But that is not our aim, nor do we try to take over what belongs to philosophers, sociologists, historians, clergymen, politicians... But we do understand, and feel intensely, that there is definitely room for improvement and correction. We are therefore trying to take advantage of the positive things that our time offers us - from proven causality in psychology to technologically advanced electronics. Our medium is an interactive art form, and our goal is the seemingly banal and simple, but ultimately powerful joy of the individual. Because a healthy society is always made up of happy, not frustrated, individuals.

Few things can lift our psyche like the ability to influence the world around us. The joy and satisfaction of doing so is innate in all of us. Without distinction. We differ only in the degree of possibilities and opportunities, conditioned socially, economically, by social conventions, upbringing and innate dispositions. The Primal Ritual Environment Enhancer blurs all these distinctions and gives everyone the same opportunity to influence and co-create their environment in real time, at least for a while. Although it is seemingly a fleeting projection, the intensity and ability to absorb all your concentration makes it hard to compare this experience to anything else. The virtually endless and never repeating possibilities of visual expression can be seen as a superconscious image of your personality and a visualization of a higher state of consciousness. With every moment of interaction you are changing the endlessly repeating patterns that are such an abstract image of yourself - you are literally "ReArting yourself".

Žijeme v epoše, kdy je naše – tzv. západní civilizace – nejméně poslední stovku let hnána vidinou kontinuálního růstu a honbou za materiálním blahobytem. Naše společnost osciluje mezi touhou po „lepší“ budoucnosti a hédonistickým bezhlavým konzumem, který dává na chvíli zapomenout na stále zřetelnější nedosažitelnost našich neskromných cílů. Moderní technologie, přestože v mnohém pomáhají, mají v konečném důsledku největší podíl na nevyhnutelné celospolečenské frustraci. Snažíme se najít rovnováhu mezi panikou z nevyhnutelného a nalháváním si, že neneseme žádnou odpovědnost za naši budoucnost. Jako sociální entita ztrácíme schopnost autentických prožitků přítomnosti...

Ve výčtu neduhů naší doby, ale i stále opakujících se civilizačních selhání, lze jistě pokračovat velmi dlouho. To však není naším cílem a ani se nesnažíme přebírat co náleží filozofům, sociologům, historikům, duchovním, politikům... Chápeme ale, a intenzivně vnímáme, že je rozhodně co zlepšovat a napravovat. Snažíme se proto využít toho pozitivního, co nám naše doba nabízí – od prokázaných kauzalit v psychologii po technologicky vyspělou elektroniku. Naším prostředkem je interaktivní forma umění a naším cílem je zdánlivě banální a prostá, ale v důsledcích mocná radost jednotlivce. Protože zdravou společnost vždy tvoří spokojení, nikoliv frustrovaní jednotlivci.

Máloco dovede pozvednout naši psychiku tak, jako možnost ovlivnit svět kolem nás. Radost a zadostiučinění z toho plynoucí máme všichni vrozenou. Bez rozdílu. Odlišujeme se jen mírou možností a příležitostí, podmíněnou sociálně, ekonomicky, společenskými konvencemi, výchovou a vrozenými dispozicemi. Primal Ritual Environment Enhancer všechny tyto rozdíly stírá a dává alespoň na chvíli každému stejnou příležitost ovlivňovat a spoluutvářet v reálném čase své okolí. Přestože jde zdánlivě jen o pomíjivou projekci, svou intenzitou a schopností pohltit veškeré vaše soustředění lze jen těžko tento zážitek s čímkoliv porovnat. Fakticky nekonečné a nikdy se neopakující možnosti vizuálního vyjádření lze vnímat jako nadvědomý obraz vaší osobnosti a vizualizaci vyššího stavu vědomí. Každým okamžikem interakce měníte donekonečna se opakující vzory, jež jsou tak abstraktním obrazem vašeho já – jste doslova „ReArting yourself“.

Partners of the Exhibition